Dokumenty do pobrania

1) NOWELIZACJA USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Jakie zmiany przynosi nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii?

Dnia 1 lipca 2016 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE). W uchwalonej przez sejm ustawie zaproponowane zostały niemałe zmiany.

Głównym celem nowelizacji Ustawy OZE było, według autora, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych niektórych przepisów, które nie zdążyły wejść jeszcze w życie. Są nimi m.in.: wyjaśnienie sytuacji wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach pod kątem obowiązujących przepisów prawno-podatkowych oraz zasad udzielania pomocy publicznej dla wytwórców takiej energii wykonujących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowelizacja OZE zmienia ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365), wnosząc 65 istotnych poprawek do tej ustawy. Dodatkowo wnosi ona również 7 innych istotnych, lecz drobnych poprawek do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), jak również 15 poprawek do ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.). Co więcej, nowela zwalnia od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z OZE na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii (poprawka do art. 30 ust. 1 z ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.)). Zmiany w ustawie mają pozwolić uzyskać do 2020 r. 15% udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii, co wpisuje się w politykę energetyczną Unii Europejskiej.

Wprowadzono zasady w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z mikroinstalacji OZE. Chodzi tu o tzw. prosumentów, czyli osoby, które są jednocześnie producentem i konsumentem energii, przy czym ich działania mają być nastawione jedynie na zaspokajanie własnych potrzeb energetycznych, eliminując możliwość sprzedaży energii. Ustawa proponuje, aby system prosumenckich taryf gwarantowanych został zastąpiony nowym systemem wsparcia, tzw. system opustów. Zgodnie z tą propozycją prosument może rozliczać różnicę między energią wytworzoną przez mikroinstalację fotowoltaiczną i pobraną (np. kiedy instalacja fotowoltaiczna nie wytwarza wystarczająco dużo energii elektrycznej). Rozszerzono także dotychczasową definicję prosumenta – oprócz osób fizycznych będą mogły nimi być jednostki samorządowe, parafie, szkoły, a także klastry i spółdzielnie energetyczne.

System taryf gwarantowanych zastąpiono nowym mechanizmem, w którym prosument rozliczy energię wprowadzoną do sieci z energią pobraną, w bilansowaniu rocznym. Właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW będą mogli odebrać za darmo 80% z tego, co do sieci oddali. Z kolei właściciele instalacji o mocy od 10 do 40 kW będą mogli odebrać za darmo 70% z tego, co oddali. Z tego systemu będzie można korzystać przez okres 15 lat od daty pierwszego wprowadzenia energii do sieci.

Ustawa wspomina także o tzw. opłacie przejściowej, która jest dopisywana do rachunków za energię odbiorców. Zgodnie z nowelą ma ona wzrosnąć ze stawki 3,87 zł do 8 zł brutto miesięcznie.

POBIERZ TEKST NOWELIZACJI USTAWY OZE

 

2) REGULAMIN AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWARZANEJ W INSTALACJACH ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII

Jak przebiega Aukcja OZE?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Ogłoszenia o aukcji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki  nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia i zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji.

Aukcje odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach Regulaminu aukcji, który jest dostępny na stronie internetowej URE. Będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której należy założyć konto i zarejestrować instalację. Od tego momentu Wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą się logować za pośrednictwem IPA, brać udział w ogłoszonych aukcjach i składać oferty. Do złożenia deklaracji niezbędne jest złożenie Kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Podpisu zaufanego ePUAP. Podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP jest bezpłatny. Aby go uzyskać należy najpierw założyć konto użytkownika ePUAP i złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego – wejdź https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta.Wymaga to w dalszej kolejności potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o założenie profilu zaufanego w jednym z punktów potwierdzania profili zaufanych (np. w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub w urzędzie skarbowym). Profil zaufany jest zakładany bezpośrednio po poprawnym zakończeniu potwierdzenia. Złożenie podpisu odbywa się w środowisku ePUAP. Podczas składania podpisu ePUAP przesyła pocztą elektroniczną lub SMS-em kod autoryzacyjny, który należy przenieść do pola dialogowego usługi składania e-podpisu.

IPA umożliwia Wytwórcy wykonanie następujących czynności:

1) rejestrację konta,

2) logowanie do konta,

3) wysłanie Wniosku,

4) wysłanie Deklaracji

5) wysłanie i modyfikowanie Oferty w Aukcji,

6) wysłanie żądania wycofania Oferty z Aukcji,

7) wysłanie Sprawozdań,

8) wysłanie oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 8 Ustawy OZE,

9) podgląd wprowadzonych danych.

Podpisanie Formularza IPA jest równoznaczne z oświadczeniem Wytwórcy, że dokumenty przesłane w formie załączników są zgodne z oryginałami lub uwierzytelnionymi kopiami tych dokumentów. Wysłanie przez Wytwórcę danych i informacji zawartych w Formularzu IPA, w tym Wniosku, Deklaracji, Oferty, żądania wycofania Wysłanej Oferty oraz Sprawozdania, wymaga złożenia Podpisu zaufanego ePUAP lub Kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W jednej Aukcji Wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego Wytwórcy. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrywają Uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku Uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

Aukcje organizowane są nie rzadziej niż raz w roku, odrębnie dla Wytwórców energii elektrycznej w Instalacjach OZE określonego:

1) Typu,

2) Przedziału mocy oraz

3) Koszyka technologicznego.

POBIERZ REGULAMIN AUKCJI OZE